thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

thuocsi.vn triển khai in hoá đơn cho khách hàng

NT
Nguyen Tram
Updated 10 months ago
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhận hoá đơn VAT của khách hàng, từ 8.7.2023, thuocsi.vn đồng loạt triển khai in hoá đơn đặt hàng khi nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám mua hàng tại thuocsi.vn.

Để xuất hoá đơn chính xác, hạn chế tình trạng đổi - trả hàng và xử lý hoá đơn điện tử nhiều lần, thuocsi.vn chỉ xuất hóa đơn sau khi đơn hàng ở trạng thái thành công và gửi kèm bản in (bản cứng) của hoá đơn lần mua trước đó vào đơn hàng tiếp theo, áp dụng với nhà bán hàng Medx.

Khách hàng cũng có thể tự tải hoá đơn điện tử cho các đơn hàng đã giao thành công bằng cách vào Đơn hàng của tôi => Chọn đơn hàng đang ở trạng thái "Đã Hoàn tất" => Tải hóa đơn.

Lưu ý:
- Hóa đơn chỉ hiển thị với những đơn hàng đã được giao thành công và ở trạng thái - Để yêu cầu xuất hóa đơn, quý khách xem chi tiết tại https://bit.ly/xuathdđt

Did this answer your question?
😞 😐 😃