thuocsi.vn

Thuocsi Hỗ Trợ Support Center

Search for any help questions or topics.

Làm sao để biết đơn hàng đã đặt thành công?

TS
Thuocsi Seller Center
Updated 4 months ago
Sau khi bấm nút thanh toán đơn hàng, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái CHỜ XÁC NHẬN. Hệ thống Thucossi sẽ tự động xác nhận đơn và gửi thông báo về tin nhắn điện thoại.

Với những trường hợp đặt biệt, nhân viên chăm sóc khách hàng cuat Thuocsi sẽ liên hệ lại để xác nhận.
Did this answer your question?
😞 😐 😃